top of page
Huishoudelijk reglement Speeltuinvereniging Helpman-Oost

 

Algemeen

Overeenkomstig artikel 19 van de statuten van de vereniging wordt in dit reglement een aantal zaken geregeld waarin de statuten niet of niet volledig is voorzien.

 

Artikel 1 Leden

 1. Leden van de vereniging zijn natuurlijke personen die conform de statuten zijn toegelaten tot het lidmaatschap.

 2. Het bestuur houdt een ledenadministratie bij.

 

Artikel 2 Contributie

 1. De hoogte van de contributie wordt jaarlijks op de algemene ledenvergadering vastgesteld.

 2. Het bestuur heeft de bevoegdheid het lidmaatschap namens de vereniging op te zeggen als na herhaalde schriftelijke aanmaning op niet aan alle geldelijke verplichtingen zijn voldaan.

Artikel 3 Bestuur in belang van de vereniging

 1. Het bestuur handelt in belang van de vereniging en binnen haar bevoegdheden. Dat betekent dat wordt gehandeld als bestuurder en niet als privépersoon, zowel intern als extern.

 2. Het bestuur handelt integer en transparant. Er is oog voor het belang van de vereniging en het bestuur geeft desgevraagd inzicht in door haar genomen beslissingen.

 3. Het bestuur voldoet aan alle wettelijk verplichte administratieve verplichtingen.

 4. Het bestuur gaat geen financiële verplichtingen aan die ze niet kan nakomen.

 

Artikel 4 Financiën

 1. Verenigingsgeld wordt zoveel mogelijk ingezet voor het bereiken van de doelen van de vereniging. 

 2. Bij uitgaven boven het bedrag van € 1000,00 moet behalve de penningmeester tenminste één ander lid van het bestuur akkoord te zijn.

 3. Bij uitgaven boven € 1.000,00 worden meer offertes aangevraagd. Het besluit wordt dan genomen in de bestuursvergadering.

 4. Naast de penningmeester  is tenminste één ander lid van het bestuur op de hoogte van de actuele financiële stand van zaken.

  

Artikel 5 Samenstelling bestuur

 1. Het dagelijks bestuur bestaat uit tenminste voorzitter, secretaris en penningmeester. Het dagelijks bestuur regelt de dagelijkse gang van zaken en neemt in spoedeisende zaken beslissingen. Zij is daarvan verantwoording schuldig aan het algemeen bestuur.

 2. Het algemeen bestuur benoemt het dagelijks bestuur.

 

Artikel 6 Aftreden bestuur

 1. Bestuursleden worden voor een periode van drie jaar benoemd door de algemene ledenvergadering. 

 2. Een bestuurslid kan worden herbenoemd conform de statuten. 

 3. Het bestuur maakt een rooster van aftreden.

 

Artikel 7 Voorzitter

 1. De voorzitter leidt de bestuursvergaderingen. Bij zijn afwezigheid neemt een van de andere bestuursleden waar.

 2. De voorzitter stelt samen met de secretaris de agenda op.

 

 

Artikel 8 Secretaris

De secretaris voert de correspondentie van de vereniging en maakt notulen van de bestuursvergaderingen en de algemene ledenvergadering.

 

Artikel 9 Penningmeester

 1. De penningmeester is belast met het geldelijk beheer van de vereniging. Hij/zij legt hiervan jaarlijks rekening en verantwoording af. 

 2. Jaarlijks wordt een exploitatierekening en balans gemaakt. 

 3. Een door de algemene ledenvergadering benoemde kascommissie controleert jaarlijks de financiën. Decharge van de penningmeester gebeurt, na goedkeuring door de algemene ledenvergadering.

 

Artikel 10 Introductie nieuwe bestuursleden

 1. Nieuwe bestuursleden worden geïnformeerd over de financiële situatie van de vereniging.

 2. Nieuwe bestuursleden krijgen informatie over hun verplichtingen aan de hand van de statuten, huishoudelijk reglement en overige relevante stukken van de vereniging.

 3. De secretaris zorgt voor inschrijving bij de Kamer van Koophandel en de aanvraag van een VOG.

 4. Nieuwe bestuursleden worden geïnformeerd over de bestuursaansprakelijkheidsverzekering. 

 

Artikel 12 Vergaderingen bestuur

Het algemeen bestuur vergadert tenminste een keer per maand en verder zo vaak als twee

bestuursleden of de voorzitter dit nodig achten.

 

Artikel 14 Besluiten bestuur

 1. Het bestuur besluit bij meerderheid van stemmen, tenzij de wet of de statuten anders aangeeft.

 2. Elk lid van het bestuur heeft conform de statuten één stem bij het nemen van besluiten.

 3. Bij staken van besluiten heeft de stem van de voorzitter de doorslag.

 

Artikel 15 Afwezigheid bestuurslid

 1. Als een bestuurslid (tijdelijk) afwezig is meldt deze dit aan het bestuur.

 2. In zo’n geval blijven de overige bestuursleden belast met het bestuur van de vereniging.

 3. Bij het niet meer in functie zijn of (tijdelijke) afwezigheid van het gehele bestuur is de algemene ledenvergadering bevoegd om één of meer personen aan te wijzen die tijdelijk in het bestuur plaatsnemen. 

 

Artikel 16 Tegenstrijdig belang

 1. Een bestuurslid meldt een tegenstrijdig belang direct bij de overige bestuursleden met het geven van alle nodige informatie

 2. Bij een tegenstrijdig belang neemt het bestuurslid niet deel aan het overleg en de besluitvorming rond het agendapunt waarin sprake is van het omstreden belang.

 3. Bij een tegenstrijdig belang van het gehele bestuur wordt doorverwezen naar de algemene vergadering.

 4. Van een tegenstrijdig belang is in elk geval sprake als:

 5. Een overeenkomst met financieel belang wordt aangegaan tussen de vereniging en een bestuurslid.

 6. Een vergoeding voor een bestuurslid wordt vastgesteld.

 7. Als de vereniging borg gaat staan voor een bestuurslid of een lening verstrekt aan een bestuurslid. 

 

Artikel 17 Overige bestuursleden

De overige bestuursleden staan de leden van het dagelijks bestuur terzijde en zijn verplicht zonodig

hun werkzaamheden over te nemen.

bottom of page